Jak sporządzić plan sprawdzeń (+wzór)

Jednym z pierwszych obowiązków ABI, które rozpocznę omawiać jest przeprowadzanie planowych sprawdzeń dla ADO.

Pierwszym krokiem, który musimy wykonać w związku z realizacją planowych sprawdzeń jest przygotowanie planu sprawdzeń. Elementy, jakie powinien zawierać plan sprawdzeń oraz sposób dokumentowania sprawdzeń uregulowane są w § 3w ust. 3, 4 i 5 rozporządzenia w sprawie trybu i sposobu realizacji zadań.

 Artykuł ten jest elementem cyklu ustawowe obowiązki ABI, w skłąd którego wchodzą również:

 1. Plan sprawdzeń (+ WZÓR PLANU)
 2. Realizacja planowych sprawdzeń (+WZORY DOKUMENTACJI)
 3. Nadzór nad dokumentacją
 4. Prowadzenie rejestru zbiorów (+WZÓR REJESTRU)
 5. Zapoznanie pracowników z przepisami o ochronie danych osobowych (+WZÓR PREZENTACJI)  

Sporządzenie planu sprawdzeń, a następnie przedstawienie go ADO poprzedza realizację sprawdzeń planowych (zgodnie z §3 ust.5 rozporządzenie w sprawie trybu i sposobu realizacji zadań)

reklama

By zobrazować, o czym jest ten artykuł pobierz przykładowy plan sprawdzen.

Określony okres obowiązywania

Plan sprawdzeń sporządza się na okres co najmniej kwartału, ale nie dłużej niż na okres 1 rok. Oznacza to, że w ciągu roku możemy przygotować maksymalnie 4 plany sprawdzeń.

Warto zaznaczyć przy tym, iż nie znajdujemy w rozporządzeniu nakazu sporządzania planu sprawdzeń co roku. W ciągu 5 lat musimy jednak sprawdzić każdy z zbiorów oraz systemów informatycznych do przetwarzania lub zabezpieczania danych osobowych (zgodnie z 3 ust. 6 rozporządzenie w sprawie trybu i sposobu realizacji zadań.

Zatem, nic nie stoi na przeszkodzie by dokonać sprawdzenia raz na pięć lat, a jego przedmiotem objąc wszystkie zbiory oraz wszystkie systemy informatyczne. Przy czym przeprowadzenie wszystkich tych sprawdzeń musi być dokonane w czasie nie krótszym niż kwartał i nie dłuższym niż rok.

Od nas (ABI-ch) zależy jak podzielimy sprawdzenia zbiorów i systemów informatycznych. Powinniśmy brać jednak pod uwagę również kwestie praktyczne wykonania sprawdzeń.

W przypadku dużych podmiotów, które żyją z przetwarzania danych lub/oraz są szczególnie narażone na ich wycieki (np. banki i instytucje finansowe, Call Center, Agencje Marketingowe) dokładne sprawdzenie wszystkiego w jeden rok może być nierealne oraz bardzo ryzykowne. W przypadku takich podmiotów dobrą praktyką jest by plany były tworzone co roku przy czym obejmowały 1/5 zbiorów oraz systemów informatycznych istniejących w organizacji w pełnym zakresie. Pozwala to równomiernie rozłożyć dokonywanie sprawdzeń w ciągu 5 lat.

Małe podmioty, których głównym przedmiotem działalności nie jest przetwarzanie danych (np. szkoły, JST, firmy produkcyjne itp.) mogą dokonać sprawdzeń rzadziej, ale obejmując nimi więcej zbiorów i systemów informatycznych.

Elementy planu sprawdzeń

Plan sprawdzeń musi zawierać w odniesiemu do każdego ze sprawdzeń (musi być ich co najmniej jedno w planie) następujące elementy:

reklama

Przedmiot

Przedmiotem planu sprawdzeń jest określenie jakich zbiorów oraz systemów informatycznych będzie dotyczyło sprawdzenie.

Przykładowo mogą to być zbiory danych, w których przetwarzamy dane tzn. kadrowe, kandydatów do pracy czy też zbiory marketingowe (konkursy, newsletter, itp.), klienci, kontrahenci.

Systemy informatyczne, które możemy sprawdzić to np. TETA, SAP lub jeden z ich modułów np. HR. Mogą to też być dedykowane systemy, które funkcjonują tylko w naszej firmie. W przypadku jednak takich systemów, w szczególności, gdy są to systemy „globalne” grupy kapitałowej problemem może być uzyskanie wszystkich niezbędnych informacji.

Można również przyjąć podział funkcjonalny, w którym przedmiotem sprawdzeń będzie cały dany dział np. kadry, marketing lub sprzedaż.

Zakres

Zakres planu sprawdzeń będzie dotyczył tego w jakim zakresie będziemy sprawdzać wybrane przez nas zbiory i systemy informatyczne. Zakresem można również określić kryterium w oparciu o które będziemy sprawdzać nasze zbiory. Przykładowo mogą to być:

Legalność przetwarzania danych – art. 23 i 27 UODO

Realizacja obowiązku informacyjnego art.24 i 25 UODO

Realizacja praw osób, których dane przetwarzamy – Rozdział 4 UODO

Powierzanie danych osobowych do przetwarzania – art. 31 UODO

„Szczególna staranność” przetwarzania danych – art. 26 UODO

Nadawanie upoważnień do przetwarzania danych – art. 37 UODO

Prowadzenie ewidencji upoważnień – art. 39 ust. 1 UODO

Obowiązek rejestracji zbiorów danych – Rozdział 6 UODO

Bezpieczeństwo danych i wymogi stawiane systemom – Rozdział 5 UODO i akty wykonawcze § 7 Rozporzadzenia w sprawie dokumentacji i warunków jakie powinny spełniać systemy informatyczne

Transfer danych do tzw. państw trzecich – Rozdział 7 UODO

Data

Poza powyższym plan powinien zawierać również termin przeprowadzenia sprawdzenia. Ustawowo wystarczy wobec tego określić planowany termin rozpoczęcia konkretnego sprawdzenia. W praktyce można w tym miejscu dodać również planowany termin zakończenia takiego planu. Termin zakończenia ułatwi nam późniejsze określenie terminu przekazania ADO sprawozdania.

Sposób i zakres dokumentowania

Ostatnim elementem, który powinien zawierać plan sprawdzeń jest sposób i zakres dokumentowania czynności, które mają być przeprowadzone w trakcie sprawdzeń.

reklama

Dokumentowanie czynności może polegać na:

 1. Wydrukowaniu lub zapisaniu na płycie CD, danych z systemu informatycznego służącego do przetwarzania lub zabezpieczania danych osobowych;
 2. Sporządzeniu notatki z zebranych wyjaśnień, przeprowadzonych oględzin oraz z czynności związanych z dostępem do urządzeń, nośników oraz systemów informatycznych służących do przetwarzania danych osobowych;
 3. Sporządzeniu kopii:
  1. otrzymanego dokumentu;
  2. obrazu wyświetlonego na ekranie urządzenia stanowiącego część systemu informatycznego służącego do przetwarzania lub zabezpieczania danych osobowych;
  3. zapisów rejestrów systemu informatycznego służącego do przetwarzania danych osobowych lub zapisów konfiguracji technicznych środków zabezpieczeń tego systemu.

Przedstawiamy plan sprawdzeń ADO

Na co najmniej 14 dni przez okresem obowiązywania, przedstawiamy ADO plan sprawdzeń. Przedstawiamy oznacza, że nie dajemy do akceptacji. Przy czym przedstawienie to może zostać dokonane np. poprzez wysłanie maila. Mogą być też przedstawione ADO lub osobie reprezentującej go w formie papierowej, razem z uzyskaniem od niej podpisu, że otrzymałs taki dokument.

Podsumowanie

Przygotowanie planu nie powinno nastręczać nawet początkującemu ABI-emu problemów. Najważniej by plan zawierał przedmiot, zakres, termin w odniesieniu do każdego ze sprawdzeń. Ważne również, że w planie były ustalone sposób i zakres dokumentowania czynności podjętych w ramach sprawdzeń. Pamiętaj również o terminie przedstawienia ADO planu sprawdzeń dokonywanego na 14 dni przed okresem obowiązywania planu( nie pierwszego sprawdzenia, chyba, że jest tożsame z dniem rozpoczęcia obowiązywania planu)

Pobierz plan sprawdzeń- wzór

Zapisz się na mój newsletter by otrzymać klucz do archiwum zabezpieczającego pliki.

Uwaga! Hasło jest wysyłane po potwierdzeniu maila!Zapoznaj się z Regulaminem portalu i polityką prywatności Administratorem podanych przez Pana/ Panią danych osobowych jest DPO Maciej Chodorowski Legal Advice z siedzibą w Warszawie (02-762), przy ul. Barcelońskiej 9/92. Dane będą przetwarzane w celu wysyłki newslettera oraz celu wysyłania przez administratora treści marketingowych administratora i podmiotów współpracujących na zasadach określonych w regulaminie portalu. Podanie adresu e-mail jest dobrowolne, lecz jego podanie jest niezbędne do zapisania się do newsletter. Udostępnienie identyfikującego adresu elektronicznego. jest uznawane jako zamówienie informacji handlowej zgodnie z art.10 ust. 2 ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną. Ma Pan/ Pani prawo dostępu do treści swoich danych oraz ich poprawiania.

Czy Twoim zdaniem sporządzenia takiego planu może stanowić problem? Czy Twoim zdanie przygotowanie planu jest tylko niepotrzebnym formalizmem? A może masz jakieś pytanie? Napisz poniżej!

Swoją opinią lub komentarzem podziel się poniżej. Jeżeli uważasz artykuł za interesujący podziel się nim z innymi za pomocą poniższych przycisków. Jeżeli chcesz być na bieżąco podążaj za mną na serwisach społecznościowych: facebook, twitter, linkedin, google+ lub zapisz się na newsletter!
 • Pingback: Ustawowe obowiązki ABI - Jak chronić informacje()

 • Pingback: Strony nie znaleziono - Jak chronić informacje()

 • Pingback: Planowe sprawdzenia| Ustawowe obowiązki ABI - Jak chronić informacje()

 • Lena Zdunek

  Dzień dobry,

  Bardzo
  proszę o pomoc. Sprawozdania należy robić raz na rok, czy wystarczy raz na 5
  lat?

  Poniżej
  info jakie znalazłam na blogu:

  „Warto zaznaczyć przy tym, iż nie znajdujemy w
  rozporządzeniu nakazu sporządzania planu sprawdzeń co roku. W ciągu 5 lat
  musimy jednak sprawdzić każdy z zbiorów oraz systemów informatycznych do
  przetwarzania lub zabezpieczania danych osobowych (zgodnie z 3 ust. 6 rozporządzenie
  w sprawie trybu i sposobu realizacji zadań.Zatem, nic nie
  stoi na przeszkodzie by dokonać sprawdzenia raz na pięć lat, a jego
  przedmiotem objąc wszystkie zbiory oraz wszystkie systemy informatyczne. Przy
  czym przeprowadzenie wszystkich tych sprawdzeń musi być dokonane w czasie nie
  krótszym niż kwartał i nie dłuższym niż rok.”

  A na innym blogu:

  „Przepis
  (par. 3 ust. 5 i 6) wskazuje jedynie, ze „plan sprawdzeń jest przygotowywany
  przez administratora bezpieczeństwa informacji na okres nie krótszy niż

  kwartał i nie dłuższy niż rok. Plan sprawdzeń jest przedstawiany
  administratorowi danych nie później niż na dwa tygodnie przed dniem rozpoczęcia
  okresu objętego planem. Plan sprawdzeń obejmuje co najmniej jedno
  sprawdzenie.Zbiory danych oraz systemy informatyczne służące do przetwarzania
  lub zabezpieczania danych osobowych powinny być objęte sprawdzeniem co najmniej
  raz na pięć lat.” W mojej opinii łatwiej jest sprawdzenia zaplanować posługując
  się miarą roku kalendarzowego ni liczyć miesiąc do miesiąca. Wówczas plan audytów
  obejmowałby rok 2016, a kolejny plan rok 2017.”

  Kolejne
  pytanie, czy jeśli w planie sprawdzeń przygotowanym na rok są zaplanowane
  cztery sprawdzenia, to robię jedno zbiorcze sprawozdanie, czy cztery
  sprawozdania?